Toimintaamme ohjaavat arvot

Turvallisuus kasvaa, kehittyä ja oppia pienessä ryhmässä tuttujen lasten ja aikuisten
kanssa.

Pienessä ryhmässä lapsen on turvallista ja mukavaa leikkiä, tutkia ympäristöä, opetella sosiaalisia taitoja ja mikä parasta lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi hoitopäivän aikana. Aikuiset tarjoavat turvalliset leikki- ja toimintavälineet sekä turvalliset tilat leikkiä. Riittävä aikuisten määrä takaa lapsille turvalliset puitteet leikkiä sisällä, ulkona tai liikkua retkillä.

Erilaisuuden hyväksyminen. Olemme kaikki erilaisia, ainutlaatuisia yksilöitä. Meillä jokaisella on omat erityispiirteemme, taustamme, ajatuksemme ja mielipiteemme. Opettelemme jo pienestä pitäen kunnioittamaan toisiamme ja hyväksymään toisemme sellaisina kuin olemme. Opettelemme sosiaalisia taitoja ryhmässä sekä hyviä käytöstapoja. Yhdessä olemme enemmän.

Terveelliset elämäntavat. Ruoka, liikunta, lepo. Meille päiväkoti Satumaassa tärkeää on terveellinen ja laadukas kotiruoka. Meillä on päiväkodeissa omat kokit, jotka valmistavat meille terveellistä ja maittavaa ruokaa, joka on valmistettu mahdollisimman pitkälle suomalaisista raaka-aineista. Ulkoilemme päivittäin ja liikumme riittävästi, sillä hyvinvoinnin tueksi tarvitaan riittävää liikuntaa päivittäin. Myös riittävä lepo tai tarvittaessa uni ovat tärkeitä kasvun, kehityksen ja oppimisen takaamiseksi. Tavoitteenamme on kasvattaa lapsista hyvinvoivia onnellisia ihmisiä, joilla on terveelliset elämäntavat.

Luonnon arvostaminen ja kunnioittaminen. Liikumme yhdessä lähiympäristössä ja metsässä. Opimme havainnoimaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja opettelemme arvostamaan ja kunnioittamaan arvokasta luontoamme. Hyödynnämme varhaiskasvatuksessa mahtavat luonnon tarjoamat puitteet ja opetamme lapsia liikkumaan luonnossa ja nauttimaan sen tarjoamista elämyksistä. Opettelemme kestävää kehitystä, kierrättämistä ja luonnon moninaisuuden säilyttämistä.

Lapsilähtöisyys ja lasten osallisuus, nähdään lapsi arvokkaana ainutlaatuisena yksilönä osana ryhmää. Toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtee lasten mielenkiinnonkohteista sekä lasten ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen.

Päiväkoti Satumaa tarjoaa kodinomaisen hoitopaikan, jossa lapset saavat olla lapsia. turvallista, kiireetöntä, laadukasta varhaiskasvatusta, jossa lasten yksilölliset toiveet, tarpeet, ikä sekä kehitystaso huomioidaan niin pedagogisissa kuin perushoidollisissakin tilanteissa. Lapset kohdataan arvokkaina yksilöinä. Meillä on toiminnassamme rajat ja yhteiset säännöt, opettelemme kunnioittamaan toinen toisiamme. Lasten ideoita ja ajatuksia kuunnellaan ja heidän ajatuksensa otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Meille on tärkeää, että lapsi tuntee olevansa tärkeä osa ryhmää, johon kuuluu.

Ammattitaitoinen henkilökunta. Innostunut sekä innostava, iloinen ja kannustava henkilökunta ovat avain laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle.

Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja motivoituneita kehittämään lapsilähtöistä ja laadukasta varhaiskasvatusta. Työntekijöiden hyvinvointi ammattitaito, motivoituneisuus sekä hyvinvointi ovat ensisijaisen tärkeitä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle. Työntekijöiden ammattitaidon kehittyminen ja kouluttaminen, elinikäinen oppiminen on tärkeää.

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö eli kasvatuskumppanuus, huoltajat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita ja heidän kokemuksensa, tietonsa ja arvonsa kunnioittaminen ja huomioiminen on meille tärkeää ja toimintamme perusajatuksia.

Yhteistyömme tavoitteena on yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Kasvatusyhteistyötämme tukevat luottamuksen rakentaminen, tasa-arvoinen vuorovaikutus sekä keskinäinen kunnioitus. On tärkeää, että kaikki lapsen ympärillä toimivat aikuiset, niin huoltajat kuin henkilökuntakin voivat hyvin.

Kannustamme ja toivomme vanhempien myös osallistuvan varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämiseen ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun sekä kehittämiseen yhdessä henkilökunnan ja lasten kanssa. Meille on tärkeää, että Satumaa on päiväkoti, jonne vanhemmat mielellään jättävät lapsensa hoitoon, jonne lasten on hyvä ja turvallinen tulla ja jonne myös työntekijät tulevat mielellään.

?>